Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1. ALGEMEEN
Contactgegeven en maatschappelijke zetel.

‘Spadifferentonlineshop’

Steve Verleure, Dikkebusseweg 91 – 8900 Ieper
Ondernemingsnummer: BE0704481997                                                  Email: info@spadifferent.

2. OVEREENKOMST
2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat je jouw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.
2.2 Je hebt het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.
2.3 Spadifferentonlineshop is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.

3. AANBIEDINGEN
3.1 Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order.
3.2 Spadifferentonlineshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Spadifferentonlineshop dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 4. WIJZE VAN BETALING
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

  • Creditcard (Paypal)
  • iDeal
  • Bancontact / Mister Cash
  • Creditcard (Visa)
Spadifferentonlineshop kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 Indien voor een betaalwijze met een creditcard (Paypal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van Paypal en de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Spadifferentonlineshop is geen partij in de relatie tussen jou en de kaartuitgever en/of Paypal.
5. LEVERING
5.1 De door Spadifferentonlineshop opgegeven levertijd is maximaal 30 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft jou het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft je geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens Spadifferentonlineshop, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Spadifferentonlineshop.
5.2 Spadifferentonlineshop behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
5.3 Indien je de levering weigert zonder toestemming van Spadifferentonlineshop, moet je Spadifferentonlineshop vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot je de levering aanvaardt. 

6. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 
 
7 Aansprakelijkheid
7.1 Spadifferentonlineshop is niet aansprakelijk jegens koper of derden voor directe en gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de overeenkomst, dan wel het gebruik van het geleverde product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Spadifferentonlinshop.
7.2 Ten aanzien van eventuele productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Spadifferentonlineshop jegens een consumentkoper beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering bij een gegrond verklaarde claim uitkeert.
7.3 Indien zich onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen die leidt tot aansprakelijkheid van Spadifferentonlineshop, anders dan productaansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering uitkeert, dan wel ten hoogste tweemaal het factuurbedrag van de geleverde producten bij gebreke van een uitkering door de schadeverzekering.

 
8. GESCHILLEN
8.1 Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@spadifferent.be
Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
9. HERROEPINGSRECHT
9.1 Nadat je het door jou bestelde product heeft ontvangen, heb je de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 15 kalenderdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Spadifferentonlineshop te ontbinden.
Het product dient ongebruikt te zijn en de verpakking niet beschadigd. 

9.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.
9.3 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit via e-mail aan Spadifferentonlineshop te melden. Je dient het onaangebroken product binnen 15 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar Spadifferentonlineshop.
Je dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen.
9.4 Spadifferentonlineshop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd of geopend.
9.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Spadifferentonlineshop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Spadifferentonlineshop jou hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. 
10. GEBREKEN EN/OF KLACHTEN
Je bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van u, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door jou worden gemeld aan Spadifferentonlineshop.